Pravidlá pretekov v XC

Trocha teórie o pretekoch.


A. LICENCIE A KLASIFIKÁCIA PRETEKÁROV

 1. V súlade s predpismi U.C.I. sa vydávajú medzinárodné licencie cestou členských cyklistických zväzov v rámci U.C.I.
 2. Licencia sa vydáva každoročne (nová pre každý kalendárny rok) len jedna pre každého pretekára.
 3. Veková kategórie je daná rokom narodenia.
 4. Veková hranica pre účasť v súťažiach MTB, ktoré sú organizované pod patronátom U.C.I.– viz. 2003 International Mountain Bike Regulations – § 1.1. Licences and the Classification of Riders.
 5. Minimálna veková hranica pre účasť v súťažiach MTB, ktoré sú organizované pod patronátom SZC je 10 rokov. Usporiadateľ je oprávnený vypísať preteky i pre mladších pretekárov.
 6. Rozdelenie vekových kategórií:
   Muži Ženy
   < 10 mini < 10 mini
   11 -12 mladší žiaci 11 -12 mladšie žiačky
   13 -14 starší žiaci 13 -14 staršie žiačky
   15 -16 kadeti 15 -16 kadetky
   17 -18 juniori 17 -18 juniorky
   19 -22 pod 23 19 -29 elita
   23 -29 elita A, B > 30 masters
   23 -29 II. - cykloturist
   30 -39 masters A
   40 –49 masters B
   > 50 masters C
 7. Pre kategórie Mini, Žiaci a Kadeti nesmú byť organizované preteky vo freestyle, zjazde, slalome a časovke.
 8. Aby mohol pretekár štartovať na medzinárodných pretekoch je potrebné, aby sa preukázal platnou licenciou SZC.

B. VŠEOBECNÉ ZÁSADY

1.1. Základné ustanovenia

1.1.1. Právo usporiadať preteky v horskej cyklistike majú kluby a oddiely, ktoré sú členmi SZC, fyzické osoby, právnické osoby, športové kluby a oddiely, ktoré sa zaviažu dodržovať tieto Súťažné pravidlá.
1.1.2. Usporiadatelia, ktorí majú záujem o zaradenie termínu pretekov do kalendára súťaží na nasledujúci rok, musí zaslať potrebné údaje (termín pretekov, typ pretekov a presnú adresu usporiadateľa) komisii MTB SZC najneskôr do konca októbra bežného roku.
1.1.3. Usporiadatelia zaujímajúci sa o organizáciu, majstrovstiev SR, pretekov Slovenského pohára a 1. ligy MTB, oznámia svoju požiadavku na ďalší rok najneskôr do konca septembra a u medzinárodných pretekov kategórie E najneskôr do konca júna bežného roku komisii MTB SZC.
1.1.4. Medzinárodné, majstrovské súťaže, preteky Slovenského pohára MTB prideľuje komisia MTB usporiadateľom zásadne na základe výsledkov konkurzu.
1.1.5. Ak bude usporiadateľ požadovať zaradenie pretekov do medzinárodného kalendára UCI, zaplatí poplatok, výšku ktorého určí každoročne UCI a SZC.
1.1.6. Výška štartovného pre držiteľov platných licencií pri pretekoch MTB zapísaných v kalendári súťaží MTB nie je obmedzená. Výšku upresňuje platný Súťažný poriadok MTB.
1.1.7. Preteky nahlásené do kalendára sú záväzné. Odrieknutie vypísaných pretekov sa musí previesť najneskôr 14 dní pred termínom pretekov a to rovnakým spôsobom ako vypísanie pretekov (t.j. oznámením všetkým zložkám, kt. bolo oznámené vypísanie pretekov). Vo výnimočných prípadoch, kedy je nutné preteky zrušiť v dobe kratšej ako 14 dní pred zahájením pretekov, je usporiadateľ povinný oznámiť zrušenie pretekov všetkými dostupnými prostriedkami pozvaným zložkám. Všetky finančné straty spojené s odrieknutím pretekov uhradí usporiadateľ.
1.1.8. Usporiadateľ pretekov musí vypracovať rozpis pretekov a najmenej 4 týždne pred jej konaním zaslať tento rozpis komisii MTB SZC (prednostne emailom) na adresu schvaľovateľa propozícií podľa platného Súťažného poriadku MTB. Rozhodcov na každé preteky zaradené do kalendára SZC deleguje Komisia rozhodcov SZC.
1.1.9. Rozpis pretekov musí obsahovať: -názov pretekov -kategórie, pre ktoré je súťaž vypísaná -presné miesto konania s adresou usporiadateľa -výšku štartovného -dátum konania, čas štartu, čas začiatku pretekov -termín uzávierky prihlášok -ďalšie potrebné údaje
1.1.10. Usporiadateľ je oprávnený požadovať ďalšie poplatky za zvláštne služby. Tieto služby musia byť podrobne rozpísané v propozíciách.
1.1.11. Štartovné a výťažok z iných služieb patrí usporiadateľovi, pokiaľ nie je propozíciami alebo zmluvou stanovené inak. Štartovné bude vrátené len v prípade, že sa preteky neuskutočnia.
1.1.12. Všetci účastníci a usporiadatelia pretekov MTB v Slovenskej republike sú povinní dodržiavať platný Súťažný poriadok MTB. 1.1.13. Každý pretekár sa pretekov zúčastňuje na vlastné nebezpečenstvo.
1.1.14. Doporučujeme usporiadateľom pretekov, aby účastníkov pretekov poistili proti úrazu.
1.1.15. Komisia MTB SZC je oprávnená vykonávať prípadné úpravy v ustanoveniach týchto pravidiel podľa aktuálneho vývoja v slovenskom MTB hnutí.

1.2. Vybavenie – výstroj

1.2.1. Pre umiestnenie a počet reklamných nápisov na športovom oblečení pretekára platí predpis ŠTK SZC o reklame.
1.2.2. Používanie ochrannej plnej prilby je povinné. Prilby, ktoré sa používajú pri pretekoch a v priebehu tréningového procesu, musia byť schválené a musia zodpovedať bezpečnostným normám. Tieto prilby musia slúžiť na ochranu hlavy.
1.2.3. Pre preteky v zjazde sú pretekári povinní nosiť integrálnu prilbu, chrániče chrbta, kolien a dlhoprsté rukavice.
1.2.4. Pretekári nesmú používať kolesá (predné i zadné) v priemere väčšom ako 29 palcov.
1.2.5. Je zakázané používať pneumatiky s kovovými hrotmi alebo klincami.
1.2.6. Všetky horské bicykle, použité v pretekoch MTB musia byť poháňané výlučne ľudskou silou.

1.3. Trate pre horské bicykle

1.3.1. Trate pre horské bicykle sú dané lesnými cestami, úsekmi v lesoch alebo na poliach, na cestách s utlačeným povrchom alebo šotolinou. Úseky trate dláždené alebo s asfaltovým povrchom nesmú prekročiť limit 20% celkovej dĺžky trate. Štart a cieľ
1.3.2.1. Štartová a cieľová čiara musí byť kolmá na jazdnú dráhu v mieste štartu a dojazdu. Tieto čiary musia pretínať celú šírku jazdnej dráhy.
1.3.2.2. Pri pretekoch s hromadným štartom musí byť trať v priestore cieľa široká minimálne 4 m, a to v dĺžke 50 m pred cieľovou čiarou a 20m za cieľovou čiarou v rovinatom alebo mierne stúpajúcom teréne.
1.3.2.3. Štart a cieľ musia byť situované na trati bez prekážok, ktoré by mohli byť príčinou pádu alebo náhleho nárazu.
1.3.2.4. Cieľová čiara musí byť signalizovaná panelom vo vzdialenosti minimálne 100 m pred cieľovou čiarou.
1.3.2.5. Pri pretekoch v zjazde musí byť jazdná dráha v priestore štartu široká minimálne 2 m a v priestore cieľa minimálne 4 m.
1.3.2.6. Za cieľovým priestorom musí byť priestor pre brzdenie v dĺžke cca 50m.
1.3.3. Trať
1.3.3.1. Trať preteku musí byť bez akýchkoľvek neplánovaných a neoznačených prekážok, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť pretekárov.
1.3.3.2. Trate pre zjazd a cross-country musia byť v prípade konania spoločných pretekov oddelené. Pokiaľ nie je možné túto podmienku splniť, nie je povolený tréning ani preteky na spoločnom úseku trate v rovnakú dobu.
1.3.3.3. Trať musí byť vyznačená príslušnými značkami v súlade s týmto Súťažným poriadkom (viď príloha I )a každý km trate môže byť označený značkou udávajúcou počet km do cieľa.
1.3.4. Pomocné služby
1.3.4.1. Organizátor súťaže môže rezervovať pre pretekárov priestor v priebehu ich prípravy na súťaž. Organizátor musí zaistiť predštartový priestor pre pretekárov a ich sprievod, oddelený od divákov zreteľným označením. Do tohoto priestoru majú prístup len pretekári so štartovými číslami a maximálne dvaja členovia sprievodu pre jedného pretekára. Z predštartového priestoru musí byť vyznačený oddelený prístup do priestoru štartu.
1.3.4.2. Prijímací a kontrolný priestor rozhodcov pretekov býva spravidla v blízkosti štartu a cieľa.
1.3.4.3. Sekretariát je uzavretý a krytý priestor, ktorý je vyhradený pre organizátorov preteku.
1.3.4.4. Organizátor je povinný naplánovať taký záchranný systém, ktorý zaručí pomoc vo všetkých bodoch trate v najkratšom čase.
1.3.4.5. Pokiaľ organizátor naplánuje na trati preteku občerstvovacie stanovisko, musí ho riadne označiť a musí o ňom včas informovať pretekárov.
1.3.4.6. Na trať pretekov majú prístup len vozidlá nevyhnutne potrebné z pohľadu organizácie preteku, bezpečnosti a telekomunikačných potrieb.

1.4. Popis funkčných úloh

1.4.1. Riaditeľ pretekov - koordinuje organizáciu preteku, kontroluje dostatočný počet personálu na jednotlivých stanoviskách potrebný pre hladký priebeh pretekov. Je povinný sa presvedčiť, že tréningy a súťaž prebehnú v súlade s bezpečnostnými predpismi (t.j. bez prekážok či iných závad). Poskytuje potrebné materiály a vybavenie potrebné pre hladký priebeh pretekov.
1.4.2. Hlavný rozhodca (HR) - zodpovedá za všetko, čo sa týka vlastných pretekov na danej trati. Sleduje rozhodcu na štartovej čiare, pomocných rozhodcov rozmiestnených na trati, cieľových rozhodcov, sekretára pretekov a pracovníkov, ktorí spracovávajú výsledky pretekov. Hlavnou úlohou predsedu rozhodcovského zboru je dohliadať na striktné dodržiavanie platných pravidiel v ktoromkoľvek okamihu pretekov. Zvlášť v priebehu neobvyklých situácií, pri ktorých by mohlo dôjsť k porušeniu platných pravidiel a predpisov. Spolupracuje s riaditeľom pretekov z pohľadu realizácie jemu zvereného mandátu. Pri udelení trestov diskutuje s rozhodcami rozmiestnenými po trati a v prípade potreby aj s cieľovými rozhodcami.
1.4.3. Sekretár pretekov - zaznamenáva meno, UCI kód, kategóriu, číslo licencie, klubovú príslušnosť a štartové číslo pretekárov, ktorí sa prihlasujú na schválené preteky. Po skončení lehoty k predloženiu prihlášok pretekárov vyvesí sekretár štartovné listiny pretekárov v priestore vyhradenom pre pretekárov a kópiu odovzdá štartérovi, rozhodcom, ktorí hodnotia výsledky a tiež hlásateľovi (speaker). To všetko pred začatím súťaže. Určuje poradie pretekárov na štartovej čiare pri pretekoch jednotlivcov. Pri realizácii úloh, ktorými bol poverený, spolupracuje sekretár pretekov s riaditeľom pretekov. Sekretár pretekov musí mať kvalifikáciu min. rozhodca III. triedy SZC. 1.4.4. Cieľový rozhodca - cieľový rozhodca potvrdzuje poradie dojazdu pretekárov do cieľa. Ďalší minimálne 1 pomocný rozhodca (pre každú kategóriu) registruje poradie pri dojazde pretekárov do cieľa.
1.4.5. Rozhodca na štarte - štartér zvoláva pretekárov a preveruje ich prítomnosť, kontroluje, či pretekári používajú bicykel a výstroj v súlade s platnými predpismi.
1.4.6. Pomocný rozhodca - funkčné poslanie týchto rozhodcov spočíva v spolupráci s titulárnymi rozhodcami komisie MTB SZC. Nezúčastňujú sa pri rozhodovaní oficiálnych rozhodcov pretekov, a preto majú len poradnú funkciu.
1.4.6.1. Pomocní rozhodcovia rozmiestnení po trati – ich stanovisko je na strategických miestach trate s tým, že dozerajú na dodržiavanie platných pravidiel zo strany pretekárov a bezpečnosti ako pretekárov, tak aj divákov. Konzultujú s hlavným rozhodcom otázky týkajúce sa prípadných porušení pravidiel. Pri plnení zverenej funkcie nepripúšťajú žiadne diskusie a dohadovanie s pretekármi, trénermi alebo divákmi. Pomocní rozhodcovia musia byť o výkone svojej funkcie riadne poučení a zreteľne označení. Musia byť vybavení píšťalkou.
1.4.7. Časomerač - časomerač kontroluje čas výkonu každého pretekára. Spolupracuje s oficiálnymi rozhodcami pri štarte a dojazde pretekárov do cieľa.

1.5. Identifikácia pretekárov

1.5.1. Pri prezentácii budú pretekárom odovzdané štartové čísla, prípadne aj tabuľka so štartovým číslom. Číslo a tabuľku si pretekári musia pripevniť podľa pokynov hlavného rozhodcu pretekov.
1.5.2. Tabuľka so štartovým číslom musí mať minimálnu výšku 10 cm. Číslice na tabuľke musia mať minimálnu výšku 8 cm a minimálnu hrúbku písma 1,5 cm.
1.5.3. Len organizátor má právo umiestniť reklamný text na štartovnom čísle a na tabuľke.
1.5.4. Plocha na tabuľke so štartovým číslom, ktorá je vyhradená pre reklamné účely, môže byť maximálne 6 cm vysoká.
1.5.5. Štartové číslo a tabuľka musia byť dobre čitateľné. Najlepšie biely podklad a čierne číslice.
1.5.6. Štartové čísla, musia mať pretekári umiestnené na chrbte a pripevnené po obidvoch stranách.
1.5.7. Identifikačné číslo môže byť ako doplnok, ktorý si pretekári pripevnia na ramená a prilbu.
1.5.8. Organizátor pretekov zodpovedá za číselnú identifikáciu pretekárov počas priebehu tohto preteku.
1.5.9. Tabuľka so štartovým číslom, ktorá sa upevní na rám bicykla, má maximálne rozmery 20x20 cm. Organizátor je povinný ju odovzdať pretekárom a upozorniť ich na to, že tabuľka nesmie byť menená či akokoľvek upravovaná (napr. pridaním inej reklamy).

1.6. Súťaže

1.6.1.. Klasifikácia pretekov v SR Kategórie:
 • Majstrovstvá SR
 • Slovenský pohár, preteky zapísané v medzinárodnom kalendári UCI/MTB usporadúvané na území SR
 • Vybrané preteky
 • Maratóny
 • Ostatné súťaže
Organizačné poplatky za zápis do kalendára MTB sú každoročne stanovené Komisiou MTBa a UCI. Organizátor medzinárodnej súťaže zaručuje zodpovednosť civilných účastníkov voči tretím osobám.

C. PRETEKY

2.11.1. Trať pretekov musí byť 100% zjazdná, nehľadiac na počasie a terénne podmienky.
2.11.2. Pre preteky sú predpísané také vzdialenosti, aby čas preteku vyhovoval nasledujúcej tabuľke (časy sú v hodinách a minútach ):

Minimum Maximum
kadetky 0:20 0:50
kadeti 0:30 1:00
juniorky 1:15 1:30
juniori 1:30 1:45
ženy 1:45 2:00
muži 2:00 2:15
U 23 1:45 2:00
Masters - muži 1:45 2:00
Masters – ženy 1:30 1:45
Muži II. 1:45 2:00
muži – maratón 3:00 – 60 km

Časy sú platné pre čas víťaza. Komisia MTB SZC 20.2.2006
 • Currently 4.00/5

Priemerné hodnotenie: 4.0 (počet hlasov: 1)

Hlasovať môžu len prihlásení užívatelia

» Diskusia k článku (0) - pridať komentár

Bindo
8. 3. 2008 14:18
Prečítané 2892
Bikeweb.sk


bike

27.9.2021
slnko 6:55 - 18:51
Sviatok: Cyprián

Prihlásenie
Nick:
Heslo:

Ďalšie sekcie

Bikeweb odporúča

Najčítanejšie články

Reklama

Kvízy

Inzercia

  »   Bicykle a iné inzeráty pre cyklistov.      Bezplatná inzercia na bazar.sk.